Quản trị doanh nghiệp

chúng tôi tiếp tục cải thiện các thực hành quản trị của mình bằng việc áp dụng các quy tắc và chính sách nhằm củng cố trách nhiệm giải trình trong các hoạt động và trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tại TTI, chúng tôi đảm bảo các thực hành quản trị tuân thủ với các tiêu chuẩn và mục tiêu bền vững toàn cầu, bao gồm UNSDGs, tiêu chuẩn GRI, SASB, TCFD và các diễn đàn nhiều bên quan trọng khác. Chúng tôi cũng công khai các số liệu về khí thải nhà kính của mình, cũng như các hoạt động có sự ảnh hưởng đến môi trường, thông qua tổ chức CDP.