Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi tiếp tục củng cố các hoạt động quản trị của mình thông qua áp dụng các quy tắc và chính sách nhằm củng cố trách nhiệm giải trình trong các hoạt động và trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Để các hoạt động quản trị của TTI đạt tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc bền vững toàn cầu, bao gồm UNSDGs, Tiêu chuẩn GRI, SASB, TCFD và các diễn đàn nhiều bên quan trọng khác.

Hội đồng quản trị TTI thúc đẩy các hoạt động quản trị của chúng tôi nhằm nâng cao lợi ích của cổ đông và thúc đẩy tính bền vững. Quản trị doanh nghiệp là yếu tố sống còn để duy trì sự bền vững.

Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao về Quản trị Doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi ích của Cổ đông và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Một Hội đồng Quản trị chất lượng (“Hội đồng”) với kỹ năng, kinh nghiệm và quan điểm đa dạng cân bằng là rất quan trọng đối với Công ty để quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và lãnh đạo hiệu quả, cũng như đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước tất cả các Cổ đông. Hội đồng Quản trị xem xét các quy tắc ứng xử, chính sách và thông lệ, nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp và việc công bố Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp. Các hoạt động này nhằm cải tiến các thông lệ Quản trị Doanh nghiệp của Công ty, đảm bảo các thông lệ Quản trị Doanh nghiệp của Công ty luôn đi cùng các với cập nhật mới nhất của luật, quy tắc và quy định hiện hành.
Tiêu điểm

An ninh mạng

Tại TTI, chúng tôi đảm bảo việc bảo vệ khách hàng, nhân viên và dữ liệu kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm dữ liệu, tăng cường mạng lưới an ninh mạng và hệ thống kỹ thuật số của chúng tôi. Ông Eduardo Ortiz-Romeu - Chuyên gia Công nghệ đạt tiêu chuẩn QTE (Qualified Technology Expert – “QTE”) về CNTT, an ninh mạng và xây dựng khung chương trình hoạt động bảo vệ mạng, hệ thống, dữ liệu của các tổ chức là Trưởng bộ phận An ninh mạng Toàn cầu phụ trách giám sát việc quản lý bảo mật dữ liệu 
Đọc thêm