Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản Sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) áp dụng cho trang web [www.ttigroup.com]
(sau đây gọi là “Trang web”). Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Techtronic Industries Company Limited
(sau đây gọi là “Công ty” hoặc “ chúng tôi”).

Vui lòng đọc các Điều khoản cẩn thận trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Trang web, cho dù với tư cách là khách hay người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi bao gồm truy cập, duyệt hoặc đăng ký sử dụng Trang web.
Khi sử dụng Trang web, quý vị chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi [www.ttigroup.com.vn/privacy-policy]
được kết hợp ở đây trong phần tham khảo. Nếu quý vị không đồng ý với Điều khoản hoặc Chính sách về Quyền Riêng tư, thì quý vị sẽ không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

 

Thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào trong Điều khoản này tùy từng thời điểm theo quyết định của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải và áp dụng cho tất cả các hình thức truy cập và sử dụng Trang web sau đó. Vui lòng kiểm tra trang này tùy từng thời điểm để nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện, vì đó là những điều khoản ràng buộc quý vị. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là quý vị chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

 

Thay đổi đối với Trang web

Chúng tôi có thể cập nhật Trang web tùy từng thời điểm và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi đều có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ không có lỗi hoặc thiếu sót.

 

Truy cập Trang web

Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Quyền truy cập vào Trang web chỉ được cấp tạm thời. Chúng tôi có thể quyết định tạm ngưng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web của chúng tôi không có sẵn vào bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Quý vị có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để có quyền truy cập vào Trang web. Quý vị cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web của chúng tôi thông qua kết nối Internet của quý vị đều biết và tuân thủ các Điều khoản này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và trong tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, thiết kế hoặc các tài liệu khác được hiển thị trên hoặc có sẵn trong Trang web. Trang web và nội dung của Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật độc quyền khác trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó đều đã được đăng ký.

Quý vị có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các trích đoạn của bất kỳ trang nào từ Trang web của chúng tôi để sử dụng và có thể làm cho những người khác trong tổ chức của mình chú ý đến nội dung được đăng tải trên Trang web của chúng tôi. Quý vị không được sửa đổi bản giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào quý vị đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách riêng khỏi các văn bản đi kèm.

Trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) với tư cách là tác giả của nội dung trên Trang web phải luôn được công nhận. Quý vị không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên Trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không xin giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Nếu quý vị in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi và vi phạm các Điều khoản này, thì quyền sử dụng Trang web của quý vị sẽ chấm dứt ngay lập tức và nếu chúng tôi yêu cầu thì quý vị phải trả lại hoặc tiêu hủy mọi bản sao của tài liệu quý vị đã tạo.

 

Không lệ thuộc vào thông tin

Nội dung trên Trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung chung chứ không có ý định đưa ra lời khuyên để quý vị làm theo. Quý vị cần phải tìm kiếm tư vấn chuyên môn hoặc của chuyên gia trước khi thực hiện hoặc ngừng bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung Trang web của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cập nhật thông tin trên Trang web nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo hành hay bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

 

Tiêu chuẩn nội dung

Những tiêu chuẩn nội dung này (sau đây gọi là “Tiêu chuẩn Nội dung”) áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà quý vị đóng góp cho Trang web (sau đây gọi là “Đóng góp”) và cho mọi dịch vụ tương tác nào liên quan đến tài liệu đó. Quý vị phải tuân thủ tinh thần và nội dung của các tiêu chuẩn sau đây.

Đóng góp phải:

 • Chính xác (nếu nêu sự kiện thực tế) và chính thống (nếu nêu ý kiến).
 • Tuân thủ tất cả các điều luật hiện hành mà đóng góp được đăng dựa theo đó.

Đóng góp không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào có nội dung tục tĩu, xúc phạm, thù hận, có tính chất kích động hoặc phỉ báng bất kỳ người nào.
 • Khuyến khích bất kỳ hoạt động phi pháp, tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác.
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào hoặc quấy rối, gây khó chịu, gây khó khăn, làm hoảng sợ hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Được tạo ra nhưng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với một bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây ra sự phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • Được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc để xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của quý vị với bất kỳ người nào.
 • Tạo ấn tượng rằng đó là tài liệu của chúng tôi mà thực tế không phải như vậy.
 • Ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động phi pháp nào, chẳng hạn như (chỉ bằng ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

 

Các mục đích sử dụng bị cấm

Quý vị chỉ được sử dụng Trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Quý vị không được sử dụng Trang web:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào và có tính phi pháp hoặc lừa đảo hay có bất kỳ mục đích hoặc ảnh hưởng bất hợp pháp hay gian lận nào.
 • Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.
 • Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung của chúng tôi.
 • Để truyền hoặc tìm cách gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác).
 • Để cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào chứa virus, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, logger gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình gây hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính nào.

Quý vị cũng đồng ý:

 • Không tái bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên Trang web trái với các quy định trong Điều khoản của chúng tôi ở đây.
 • Không truy cập khi không được phép, không can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ (i) bất kỳ phần nào của Trang web; (ii) mọi thiết bị hoặc mạng mà trên đó Trang web được lưu trữ; (iii) mọi phần mềm được sử dụng để cung cấp nội dung của Trang web; hoặc (iv) mọi thiết bị hay mạng hoặc phần mềm do bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu hoặc sử dụng.

 

Tải nội dung lên Trang web

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tương tác trên Trang web khi thấy cần thiết. Bất cứ khi nào quý vị sử dụng một tính năng cho phép quý vị đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc tải nội dung lên Trang web theo bất kỳ cách nào hay liên hệ với những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi, thì quý vị phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung.

Quý vị đảm bảo rằng mọi Đóng góp như vậy tuân thủ các tiêu chuẩn đó và quý vị sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi và bồi thường cho chúng tôi nếu vi phạm bảo đảm đó.
Bất kỳ nội dung nào quý vị tải lên Trang web của chúng tôi đều sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Quý vị giữ tất cả các quyền sở hữu đối với nội dung của mình, nhưng được coi là đã đồng ý cấp cho chúng tôi và những người dùng khác của Trang web giấy phép có giới hạn để sử dụng, lưu trữ và sao chép nội dung đó và phân phối, cung cấp cho bên thứ ba ở mức độ được pháp luật cho phép.

Chúng tôi cũng có quyền (ở mức độ được pháp luật cho phép) tiết lộ danh tính của quý vị cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào mà quý vị đăng hoặc tải lên Trang web của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ nội dung nào được đăng bởi quý vị hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào của quý vị trên Trang web nếu cho rằng bài đăng của quý vị không tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung. Các quan điểm mà những người dùng khác thể hiện trên Trang web không thể hiện quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật và sao lưu nội dung của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị tin rằng bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của quý vị, thì vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tại hklegal@tti.com.hk.

 

Đình chỉ và chấm dứt

Theo quyết định của mình, chúng tôi sẽ xác định liệu quý vị có vi phạm Điều khoản hay không thông qua cách quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi. Khi có sự vi phạm Điều khoản xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện hành động sau nếu thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng Trang web của quý vị.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu nào mà quý vị đã tải lên Trang web.
 • Tiến hành các thủ tục pháp lý đối với quý vị để yêu cầu bồi thường tất cả các chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm đó.
 • Tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi có lý do hợp lý để cảm thấy điều đó là cần thiết.

 

Virus

Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ an toàn hoặc không có lỗi hay virus. Quý vị chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của quý vị để truy cập Trang web của chúng tôi. Quý vị nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng quý vị. Quý vị không được sử dụng sai Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Quý vị không được truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hay cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web. Quý vị không được tấn công Trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ báo cáo mọi vi phạm như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của quý vị cho họ. Trong trường hợp có vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của quý vị sẽ chấm dứt ngay lập tức.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm

Trang web này, nội dung của Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua Trang web đều được cung cấp “nguyên bản” và “như vốn có”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Cả Công ty và bất kỳ người nào liên quan đến Công ty đều không đảm bảo hoặc tuyên bố gì về tính đầy đủ, bảo mật, độ tin cậy, chất lượng, độ chính xác hoặc tính sẵn có của trang web. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay nói cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về tính thương mại, không vi phạm và phù hợp cho mục đích cụ thể.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là theo hợp đồng, lỗi (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc ngay cả khi có thể dự đoán trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web; hay sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng cụ thể, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi quý vị bị:

 • mất lợi nhuận, doanh số bán hàng, cơ hội kinh doanh hoặc doanh thu;
 • gián đoạn hoạt động kinh doanh;
 • mất khoản tiết kiệm dự kiến;
 • mất cơ hội kinh doanh, uy tín hoặc danh tiếng; hoặc
 • bất kỳ tổn thất hay thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do virus, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu gây hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của quý vị do cách quý vị sử dụng Trang web hoặc do quý vị tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web của chúng tôi.

Không có nội dung nào trong Điều khoản giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không được loại trừ hoặc giới hạn bởi luật hiện hành.

Nếu, bất kể có bất kỳ quy định nào khác trong Điều khoản, chúng tôi bị buộc phải chịu trách nhiệm đối với quý vị về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý vị sử dụng Trang web hoặc nội dung của chúng tôi, thì tổng giá trị bằng tiền quy ra từ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với quý vị sẽ không vượt quá 5.000 USD.

 

Bồi thường

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho Công ty, các công ty con và chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và chuyển nhượng liên quan đến mọi khiếu kiện, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết của tòa, phần thưởng, tổn thất, chi phí, phí hoặc phí tổn (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị vi phạm các Điều khoản này hoặc cách quý vị sử dụng (hoặc cách nhân viên hay người dưới quyền kiểm soát của quý vị sử dụng) Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các Đóng góp của quý vị, bất kỳ cách sử dụng nội dung, dịch vụ và sản phẩm nào của Trang web ngoài các cách sử dụng được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc cách quý vị sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web.

 

Liên kết đến Trang web

Quý vị có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là quý vị làm như vậy một cách công bằng, hợp pháp và không làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi. Quý vị không được thiết lập một liên kết theo cách liên kết đó đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào không đúng sự thật về phía chúng tôi. Quý vị không được thiết lập một liên kết đến Trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của quý vị. Không được đóng khung Trang web của chúng tôi trên bất kỳ Trang web nào khác cũng như tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép tạo liên kết mà không cần thông báo trước. Trang web mà quý vị tạo liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh của Tiêu chuẩn Nội dung.

 

Liên kết và tài nguyên của bên thứ ba trong Trang web của chúng tôi

Trường hợp Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, thì các liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho quý vị. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên này. Một số Trang web được liên kết này có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của chúng tôi (như thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại) theo giấy phép từ Công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc nội dung của các Trang web này hay về bất kỳ virus hoặc các yếu tố gây hại nào khác mà quý vị gặp phải khi liên kết đến trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, việc cung cấp liên kết đến các Trang web này không phải là sự chứng thực hoặc phê chuẩn của chúng tôi đối với các tổ chức tài trợ cho các trang web đó hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc quý vị sử dụng chúng.

 

Luật áp dụng

Khi truy cập Trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý rằng mọi khiếu kiện liên quan đến Trang web này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hồng Kông mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào, miễn là chúng tôi có quyền theo đuổi tố tụng pháp lý (dân sự hoặc hình sự) trong bất kỳ khu vực tài phán nào có quyền kiểm soát quý vị và tài sản của quý vị. Quý vị cũng đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của tòa án Hồng Kông.

 

Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại của chúng tôi, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty. AEG là thương hiệu đã đăng ký của AB Electrolux (publ) và được sử dụng theo giấy phép. RYOBI là thương hiệu đã đăng ký của Ryobi Limited và được Công ty và các chi nhánh của Công ty sử dụng theo giấy phép được cấp bởi Ryobi Limited. Quý vị không được sao chép, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc tên thương mại nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

Từ bỏ và Hiệu lực Từng phần

Việc chúng tôi từ bỏ bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hay điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào khác, và việc chúng tôi không xác nhận một quyền hoặc quy định theo các Điều khoản này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì quy định đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi tối thiểu để các quy định còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành.

 

Toàn bộ Thỏa thuận

Các Điều khoản và Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận duy nhất giữa quý vị và Công ty về Trang web và thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm về Trang web trước đó và hiện thời, bằng cả văn bản và lời nói.

 

Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Cảm ơn quý vị đã truy cập Trang web của chúng tôi.