Báo cáo Kết quả Kinh doanh 2023

Báo cáo Môi trường, Xã hội, và Quản trị 2023

Công bố trực tuyến Báo cáo Thường niên 2023 dành cho Nhà Đầu tư và Nhà Phân tích

(Hỗ trợ phiên bản tiếng Anh)
2023 Annual Results
ESG Report 2023
AR 2023 Webcast