Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Cam kết của chúng tôi về Quyền Riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư này thể hiện cam kết của Techtronic Industries Company Limited (the “Công ty”, một công ty ở Hồng Kông)trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Hồng Kông, bao gồm cả Sắc lệnh (Cap.486) về Dữ liệu Cá nhân (Quyền Riêng tư) và được thiết kế để giúp quý vị nắm được các chính sách cũng như các thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, truyền và truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị mà chúng tôi thu thập trên trang web của mình (“ Trang web”). Xin lưu ý rằng mục đích chính của Trang web là giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi và thông báo tin tức liên quan đến Công ty. Đây không phải là một trang web thương mại điện tử, cũng như không hướng đến người tiêu dùng bên ngoài Hồng Kông.

 

Dữ liệu Cá nhân là gì

Khi được sử dụng trong Chính sách về Quyền Riêng tư này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào:

(a) liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân đang tồn tại;

(b) từ đó có thể xác định được danh tính của các cá nhân một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;

(c) ở dạng có thể truy cập hoặc xử lý dữ liệu.

 

Thu thậpDữ liệuCá nhân

Khi quý vị truy cập Trang web, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại lượt truy cập của quý vị và sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ quý vị trừ khi có quy định khác. Cookie được sử dụng (nếu có) trong bất kỳ phần nào của Trang web sẽ không được triển khai để thu thập dữ liệu cá nhân. Xin cho quý vị biết, Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ có thể được lưu trữ trong phần cứng của người dùng nhằm mục đích lấy thông tin cấu hình và phân tích thói quen xem của người dùng. Chúng thường được sử dụng để theo dõi sở thích của quý vị liên quan đến chủ đề của Trang web và giúp trải nghiệm trực tuyến của quý vị dễ dàng và cá nhân hóa hơn. Quý vị có thể định cấu hình trình duyệt Internet thông báo cho quý vị khi nhận được cookie, để có thể chặn tất cả các cookie. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì quý vị sẽ không thể sử dụng một số chức năng có sẵn trên Trang web của chúng tôi.

Khi quý vị liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ quý vị, có thể bao gồm tên, thông tin về giao dịch, người sử dụng lao động/công ty của quý vị, chức vụ, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ email. Xin lưu ý rằng quý vị bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân được đánh dấu hoa thị. Việc quý vị từ chối cung cấp thông tin đó có thể khiến chúng tôi không thể xử lý được bất kỳ ứng dụng hoặc yêu cầu nào mà quý vị đang thực hiện hoặc có thể không cho quý vị truy cập các nội dung mục tiêu.

 

Bảo mật

Tất cả dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi được bảo mật trên Trang web và chỉ nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập. Chúng tôi sử dụng phần mềm mã hóa/bảo mật để truyền dữ liệu nhằm bảo vệ dữ liệu của quý vị bằng cách mã hóa dữ liệu đó ở một định dạng an toàn để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật tránh khỏi sự truy cập hoặc tiết lộ trái phép, mất mát ngẫu nhiên, thay đổi hoặc tiêu hủy. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện theo hợp đồng hoặc các phương tiện khác để ngăn không cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chuyển đến bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi (i) bị lưu giữ lâu hơn thời gian cần thiết để xử lý dữ liệu; và (ii) bị truy cập, xử lý, xóa, làm mất hoặc sử dụng trái phép hoặc ngẫu nhiên, nếu chúng tôi có sử dụng bất kỳ bộ xử lý dữ liệu nào.

 

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân Thu thập được

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân cho Trang web, quý vị đồng ý rằng dữ liệu cá nhân do quý vị cung cấp có thể được chúng tôi sử dụng và lưu giữ (ở dạng điện tử và/hoặc bản sao cứng hoặc theo bất kỳ cách nào phù hợp) cho các mục đích sau và cho các mục đích khác theo thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật tùy từng thời điểm:

– cung cấp cho quý vị thông tin về Công ty và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

– xử lý mọi thắc mắc phát sinh từ hoặc liên quan đến Công ty, sản phẩm và / hoặc dịch vụ;

– và các mục đích liên quan khác mà vì đó quý vị cung cấp dữ liệu cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để cung cấp tài liệu tiếp thị cho quý vị trừ khi có sự chấp thuận trước của quý vị.

Công ty sẽ không thu thập, xử lý, lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của quý vị cho mục đích sử dụng nêu trên. Nếu quý vị không còn muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích đã nêu ở trên, thì bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản qua email đến Bộ phận Pháp lý (hklegal@tti.com.hk) hoặc qua đường bưu điện đến Techtronic Industries Company Limited, 29/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hồng Kông.

 

Lưu giữ/Độ Chính xác của Thông tin

Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của quý vị với chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Chính sách chung của chúng tôi là khộng lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được đề cập ở trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân của quý vị do chúng tôi nắm giữ. Nếu nhận thấy rằng dữ liệu cá nhân đó không chính xác, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu đó và sẽ thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào đã tiếp nhận dữ liệu cá nhân của quý vị để họ cũng làm như vậy.

 

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Bằng việc sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân cho Trang web, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truyền (dù ở Hồng Kông hoặc nước ngoài) dữ liệu đó, nếu áp dụng, cho (i) bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác cung cấp cho chúng tôi dịch vụ xử lý dữ liệu, viễn thông, thu thập, tham chiếu tín dụng, an ninh, tín dụng, ngân hàng, tài chính hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác; (ii) bất kỳ công ty nào trong TTI Group; (iii) bất kỳ người chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất hoặc người nhận chuyển nhượng quyền của chúng tôi (dù ở Hồng Kông hay nước ngoài) nào; và/hoặc (iv) bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ theo yêu cầu của bất kỳ luật, quy tắc, quy định, bộ quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn nào được ban hành bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan nào khác, cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích nêu trên. TTI Group có nghĩa là Techtronic Industries Company Limited, các công ty con và chi nhánh tại Hồng Kông hoặc nước ngoài.

(Những) người nhận chuyển nhượng có thể không ở những nơi mà luật bảo vệ dữ liệu về cơ bản giống với luật của Hồng Kông. Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân của quý vị có thể không được bảo vệ ở cùng mức hoặc tương tự như ở Hồng Kông.

Công ty sẽ không truyền dữ liệu cá nhân của quý vị trừ khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của quý vị đối với việc truyền dữ liệu được nêu ở trên.

 

Truy cập và Sửa Thông tin

Quý vị và/hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị (nếu có) có quyền:

1. kiểm tra xem chúng tôi có giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý vị không;

2. truy cập hoặc yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của quý vị do chúng tôi nắm giữ;

3. yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác; và

4. xác định chính sách và thông lệ của chúng tôi (tùy từng thời điểm) liên quan đến dữ liệu cá nhân và các loại dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ; và

5. yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân nào. Tất cả các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc thông tin liên quan đến chính sách và thông lệ cũng như các loại dữ liệu cá nhân được nắm giữ phải bằng văn bản và được gửi đến Nhân viên Pháp lý và/hoặc Nhân viên Phụ trách Quyền Riêng tư của chúng tôi.

 

Nhân viên Pháp lý Số điện thoại : (852) 2402 6888 Fax : (852) 2413 5971 E-mail : hklegal@tti.com.hk 29/F, Tháp số 2 Trung tâm Thương mại Kowloon 51 Kwai Cheong Road Kwai Chung, New Territories, Hồng Kông

Nhân viên Phụ trách Quyền Riêng tư Số điện thoại : (852) 2402 6888 Fax : (852) 2413 5971 E-mail : privacy@tti.com.hk Techtronic Asia Company Limited 29/F, Tháp số 2 Trung tâm Thương mại Kowloon 51 Kwai Cheong Road Kwai Chung, New Territories, Hồng Kông

 

Sự Chấp thuận của Quý vị

Bằng việc sử dụng Trang web và cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho chúng tôi, quý vị chấp thuận cho chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị theo Chính sách về Quyền Riêng tư này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách về Quyền Riêng tư trên Trang web tùy từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi cũng như nội dung hoặc thông tin có trên đó.