Chính sách được soạn thảo nhằm mục đích định hướng cho mọi hành động và tương tác với Công ty chúng tôi.

TTI tập trung cao độ vào việc xây dựng hình ảnh và danh tiếng của Tổ chức trong cách thức chúng tôi kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Do đó, chúng tôi đã phát triển các chính sách sau đây để đảm bảo nhân viên và đối tác kinh doanh có thể hiểu được mức độ cam kết mà chúng tôi kỳ vọng trong mọi tương tác. Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ những kỳ vọng của TTI trong các lĩnh vực sau.