CÁC ĐỐI TÁC

Trong các hoạt động toàn cầu, về phía các doanh nghiệp cũng như đồng nghiệp của chúng tôi cam kết cải thiện kế sinh nhai và sự bền vững của cộng đồng địa phương. Để tối đa hóa tác động đáng kể của các nguồn lực từ chúng tôi, TTI triển khai các mối quan hệ hỗ trợ mạnh mẽ với các Tổ chức Phi chính phủ (NGOs), chẳng hạn như các tổ chức được liệt kê như bên dưới. Những mối quan hệ đối tác tiềm năng này bao gồm các khoản tài trợ hàng năm, tham gia tích cực, thời gian tham gia tình nguyện của nhân viên sẽ được hỗ trợ chi phí và có các đánh giá thường xuyên bởi Ban ESG của chúng tôi.

CÁC ĐỐI TÁC