Sự bền vững

Cam kết về sự bền vững là một phần tất yếu trong trách nhiệm cao cả của tập đoàn TTI đối với đội ngũ nhân viên, quý khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, cộng đồng, các đối tác của Tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi luôn thận trọng trong hành động và áp dụng các hình thức quản trị nghiêm ngặt để quản lý hoạt động một cách có trách nhiệm, giảm thiểu tác động đến môi trường, cố gắng cải thiện chất lượng sống của mọi người kể cả trong doanh nghiệp và cộng đồng, nơi mà chúng tôi đang sống và làm việc.