Giá Trị

TTI truyền đạt và thực thi các Giá trị thúc đẩy hành vi của chúng tôi.

Giá trị là nền tảng để chúng tôi đưa ra tất cả các quyết định và là kim chỉ nam cho mọi tương tác trong nội bộ và bên ngoài công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo thực thi các giá trị ở mọi cấp độ trong tổ chức, giúp tạo ra các mối quan hệ đáng tin cậy và lòng trung thành gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Niềm Tin Cốt Lõi:

  • Làm điều đúng đắn
  • Cư xử chính trực và tôn trọng lẫn nhau
  • Xây dựng các mối quan hệ bền chặt, đáng tin cậy
  • Có qua có lại
  • Khích lệ tinh thần sáng tạo
  • Vượt xa kỳ vọng của khách hàng