Chính Sách Và Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại

Điều quan trọng là phải xây dựng một quy trình đủ mạnh để đảm bảo rằng TTI nắm được hết mọi trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi, đặc biệt là trong lĩnh vực đạo đức, tính chính trực và đãi ngộ nhân viên. Các cơ chế báo cáo cho phép điều tra kỹ lưỡng và bảo mật về tất cả các cáo buộc.