Chính Sách Chống Chế Độ Nô Lệ Và Buôn Bán Người

TTI đã thiết lập chính sách này để đảm bảo môi trường làm việc không có lao động bị cưỡng bức hoặc lao động dưới chế độ nô lệ, lao động trẻ em bất hợp pháp và buôn bán người. Chúng tôi cam kết rằng tất cả những người lao động đều được đối xử tôn trọng bằng cách đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các luật pháp quốc tế về chính sách nhân sự hiện hành.