Bộ Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh

Tài liệu Bộ Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của chúng tôi là nền tảng và kim chỉ nam để tạo ra và duy trì văn hóa doanh nghiệp đạo đức của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn mọi nhân viên sẽ có hành vi ứng xử với tính chính trực ở mức cao nhất khi xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh trên toàn thế giới.